Especialitats

• DRET CIVIL:


Redacció de contractes de compravenda , arrendament , cessions de negoci ...


Reclamacions de quantitat 


Desnonaments per manca de pagament o per precari


Dret de família : divorci , ruptura de parella (redacció de conveni regulador i pla de parentalitat  )


Dret de successions : reclamacions d' herència  o de legítima 


Demandes judicials i execucions de sentència .

• DRET CANÒNIC:


nul·litats eclesiàstiques.

 


• DRET ADMINISTRATIU:


recursos  contra notificacions de l' Administració Pública, contenciosos administratius.

 


• DRET URBANÍSTIC:


assessorament en les tramitacions de planejaments derivats i Juntes de Compensació.